การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ถึงวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การตรวจประเมินแบบเต็ม (Full Assessment) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม IF-212 ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมสัมภาษณ์อาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ภายในอาคาร ห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะฯ ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง