การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การตรวจประเมินแบบหนึ่งวัน (One day Assessment) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ณ ห้องประชุม IF-216 ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สินีนาฎ ศรีมงคล คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ภก.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง