การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การตรวจประเมินแบบหนึ่งวัน (One day Assessment) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล (ตรวจประเมินฯผ่านระบบประชุม Online Meeting Zoom) โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้รับเกียรติจาก อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม คณะโลจิสติกส์ พร้อมด้วยอาจารย์ศิริวรรณ สมนึก คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน บุคลากร นิสิตปัจจุบัน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง