การประชุมบุคลากรครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

การประชุมบุคลากรครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม IF-10M60 ชั้น ๑๐ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ  กิจกรรมภายในคณะฯ ทุนวิจัยฯ ปฏิทินการศึกษา จำนวนนิสิตเข้าใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๕  มาตรการการจัดการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ การติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ และการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น