ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Ratanak Khoeun นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการในวารสาร MDPI Sensors ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1

ชื่อผลงาน : Emotion Recognition for Partial Faces Using a Feature Vector Technique