พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม 11M280 ชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานฝ่ายมหาวิทยาลัยบูรพา
สำหรับรายนามผู้แทนบริษัทที่ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้ ได้แก่ คุณฉัตรชัย สมิตกาญจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด พร้อมด้วยคุณเพิก วงษ์ตา Innovation & Technology Account Executive (พยาน) ลงนามฝ่ายบริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยหลักของ EEC ในการพัฒนากำลังคนรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงการพัฒนาInfrastructures และนวัตกรรมสำหรับรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายในการสร้าง Sandbox สำหรับการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการลงนามฯครั้งนี้ เป็นการลงนามในอีกมิติแห่งความร่วมมือในอีกมุมหนึ่งที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นเป็นทวิภาคีเครือข่าย ซึ่งบริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด มาช่วยเสริมความเข้มแข็งในนโยบาย Pre-University ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ ในการสร้างนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๐ อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งพลังความร่วมมือดังกล่าวยังตระหนักและให้ความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นทางวิชาการ งานวิจัย ตลอดถึงงานบริหารวิชาการในอนาคตข้างหน้าอีกด้วย
📸Credit (ภาพ: นายสมบัติ นุชประเสริฐ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา)