โครงการ ETAT: Education and Training for Automation 4.0 in Thailand

📣🎉โครงการ ETAT ก้าวไปอีกขั้น📣🎉
————————————————————————-
เมื่อวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โครงการ ETAT: Education and Training for Automation 4.0 in Thailand ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ Erasmus+ CBHE ของสหภาพยุโรป (EU) มีความคืบหน้าไปอีกขั้น โดยมีการจัดประชุมใหญ่ครั้งที่ 9 ที่กรุง Bozen-Bolzano ประเทศอิตาลี ร่วมกับงานประชุมวิชาการ The 1st International Symposium on Industrial Engineering and Automation (ISIEA) 2022 ที่จัดโดย Free University of Bozen-Bolzano โดยในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน รองคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศเป็นผู้แทนคณะฯ และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของโครงการ ETAT ที่รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยบูรพาให้ที่ประชุมได้รับทราบ รวมถึงนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทำภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้โครงการดังกล่าว ซึ่งผลงานที่นำเสนอคือ ETAT Pedagogical Modules for Automation 4.0 Training Program Structure in Training Centres in Thailand และ Hands-on PLC Training Approach for IT Students using Virtual Reality โดยได้รับรางวัล Best Paper Award ด้วย ซึ่งโครงการ ETAT นี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 4.0 ในเขตพื้นที่ EEC และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2566 นี้