ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co.,Ltd. สนใจนักศึกษที่จบการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer Engineering, Computer Science, Software Engineering

โดยรายละเอียดงานของตำแหน่ง Project Engineer (IT Engineer) ดังโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

  ิิิิิิิิิ