โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง “สไลด์อัจฉริยะ (GENIUS SLIDE VISUAL COMMUNICATION)”

โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง “สไลด์อัจฉริยะ (GENIUS SLIDE VISUAL COMMUNICATION)”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง “สไลด์อัจฉริยะ (GENIUS SLIDE VISUAL COMMUNICATION)” อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิทยากรบรรยายได้รับเกียรติจาก พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล อาจารย์แพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาให้ความรู้แก่คณาจารย์และนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเชิงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการนำเสนอในรูปแบบเกี่ยวกับ VISUAL COMMUNICATION และมุ่งหวังให้นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทราบถึงความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบัน รวมถึงเห็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสายอาชีพและสายงานของชาวไอทีก่อนก้าวสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต