โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้อง IF-7T05 และบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีฯ กล่าวต้อนรับทีมวิทยากรบรรยายจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ที่มาให้ความรู้กับ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่เข้าร่วมรับฟัง โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการรับมือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และเกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศอีกด้วย