โครงการฝึกปฏิบัติ PLC และการควบคุมการผลิตอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Automation 4.0

โครงการฝึกปฏิบัติ PLC และการควบคุมการผลิตอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Automation 4.0

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับศูนย์ Education & Training for Automation 4.0 in Thailand – ETAT ในเขตพื้นที่ EEC ภายใต้โครงการ Erasmus+ CBHE (Capacity Building in Higher Education) ของสหภาพยุโรป (EU) จัดโครงการฝึกปฏิบัติ PLC และการควบคุมการผลิตอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Automation 4.0 ณ ห้อง IF-702 (BUU ETAT Training Center) ชั้น ๗ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีฯ กล่าวเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับ ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ซึ่งโครงการฝึกปฏิบัติ PLC และการควบคุมการผลิตอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Automation 4.0 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์การตั้งค่าและเขียนโปรแกรมให้อุปกรณ์ PLC เพื่อการควบคุมเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ โดยอบรมฝึกปฏิบัติให้แก่วิศวกรหรือผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องการใช้งานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ตามนโยบาย Reskill/Upskill ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี PLCnext ได้