ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๑๔๕๖-๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่ง อาจารย์ (๑๔๕๖-๒๕๖๕)
๑. นายจิรายุส  อาบกิ่ง                      เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑

๒. นายธนดล  สิงขรอาสน์                 เลขประจำตัวสอบ ๐๐๒

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง IF-๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดดังแนบ