“โครงการ IT ประลองยุทธ์ ” จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ IT ประลองยุทธ์ ณ ห้อง IF-11M280 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีฯ กล่าวเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับโดย ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล และ ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน รองคณบดีฯ กล่าวแนะนำสาขาวิชาฯ โดยภายในโครงการได้มีการบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เส้นทางอาชีพงานด้าน IT” วิทยากรโดยคุณ อติพร เจริญศรี ตำแหน่ง Executive Director, Technology (Asia) และทีมงาน บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) พร้อมทั้งกิจกรรม “จากห้องทำงานถึงห้องเรียน” ถ่ายทอดประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่ทำงานแล้วให้กับรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่โดยศิษย์เก่าสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรม “IT เพื่อบางแสน” แก้โจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่แสนสุขด้วย IT เป็นกิจกรรมกลุ่มปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการ Design Thinking ในการแก้ปัญหา และมีอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและศิษย์เก่าเป็นผู้ให้คำปรึกษา และกิจกรรมท้ายสุด “IT Pitching” การประกวดการนำเสนอแนวความคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่แสนสุข โดยกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายสายอาชีพ และสายงานของชาวไอทีในอนาคต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาตนเองเพื่อสอดคล้องกับสายอาชีพ วิธีการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท และความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต นิสิตจึงจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อจะได้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด