สภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้า จังหวัดชลบุรี เข้าหารือกับคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

สภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้า จังหวัดชลบุรี เข้าหารือกับคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายณัฏฐ์ธน สารทจีนพงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม และรองประธานสภาหอการค้า จ.ชลบุรี     พร้อมผู้แทนจากบริษัท TBKK (Thailand) CO., LTD และ บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดี    คณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมทั้งทีมรองคณบดี ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ ในด้านแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวิจัย   และการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และได้เยี่ยมชมห้องประชุม และห้องปฏิบัติการวิจัย          ด้านแขนกลอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ 4.0 และเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เพื่องานอุตสาหกรรมอีกด้วย ผลจากการหารือ มีแนวทางร่วมกันในการดำเนินการการปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ การวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิทยากร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยจะมีการหารือในขั้นถัดไป พร้อมทั้งแสดงกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับบริษัทสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าจังหวัดชลบุรีได้เห็น และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาบริษัทของตนเองได้