โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “Computer Vision Informatics Camp”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท Vamstack จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “Computer Vision Informatics Camp” ณ ห้อง IF-702 ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีฯ กล่าวเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับวิทยากรบรรยายโดย คุณสุกนต์ธี สังขันธ์  พร้อมทั้งทีมงานจากบริษัท Vamstack จำกัด โดยภายในโครงการอบรมฯได้มีการบรรยายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิชั่น ระบบจดจำใบหน้า และระบบการตรวจจับหน้ากากอนามัย ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเสริมความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์วิชั่น โดยมีการยกระดับทักษะการใช้งานโปรแกรมของผู้เข้าร่วมโครงการให้มีสมรรถนะและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฎิบัติสามารถนำไปต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้สิ่งใหม่ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน