การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ถึงวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม IF-212 ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา สุเฌอ คณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในกระบวนการบริหารจัดการของคณะฯ ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลการดำเนินงานในแต่ละด้าน เช่น การนำองค์กร กลยุทธ์ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งแนะนำเครื่องมือทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้คณะฯ นำไปใช้ในการต่อยอด ยกระดับและสร้างนวัตกรรมหลักสูตร วิจัย การบริการวิชาการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดทำรายงานป้อนกลับเพื่อให้คณะฯ นำไปจัดทำ Improvement Planning โดยจัดทำเป็นแผนงาน ตัวชี้วัด และกิจกรรม เพื่อยกระดับผลการดำเนินงานในทุกกระบวนการที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย