เกณฑ์การให้จำนวนโควต้าเครื่องพิมพ์สำหรับนิสิต

>>หลักเกณฑ์การให้จำนวนโควต้าเครื่องพิมพ์สำหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ

>>คะแนนชั่วโมงกิจกรรม

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศในการจัดพิมพ์รายงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยบูรพา (รวมถึงการเชื่อมต่อผ่าน VPN) ดังนั้น คณะฯ จึงได้จัดเตรียมเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชันสำหรับบริการนิสิตของคณะฯ โดยจัดไว้บริเวณหน้าห้องสำนักงานจัดการศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยนิสิตสามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ดังนี้

1.การทำสำเนาเอกสาร (copy)
2.การสแกนเอกสารแล้วส่งไปยังอีเมล์มหาวิทยาลัย (รหัสนิสิต@go.buu.ac.th)
3.การสั่งพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตนเองหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิตให้เลือกทำตามคู่มือดังนี้

               Window OS                     Mac OS