ข้อคิดเห็น

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เพื่อให้การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาการสารสนเทศ จึงได้กําหนดกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รายละเอียดดังแนบ (PDF)