การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในต่างประเทศ