อาจารย์ภูสิต กุลเกษม

อาจารย์ภูสิต กุลเกษม

 • ห้องทำงาน: IF-908D
 • Email: pusit@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: -
 • Computer Architecture and Organization
 • Parallel Computing
 • นัทธมน สีทำมี, ภูสิต กุลเกษม, กฤษณะ ชินสาร, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ และ ปรเมศวร์ ห่อแก้ว. (2564). การระบุพื้นที่ส่วนประกอบของร่างกายส่วนระยางขาในภาพถ่ายรังสีคุณภาพต่ำ ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 (pp.-)
 • K.Chinnasarn, P.Kulkasem. การระบุพื้นที่ส่วนประกอบของร่างกายส่วนระยางขาในภาพถ่ายรังสีคุณภาพต่ำ
 • P.Kulkasem, W.Yookwan, and K.Chinnasarn. (2020). Body Composition Area Identification from Low-radiation X-Ray image using Ensemble Learning Model. In SMA-2020, Jeju, South Korea, Sep 17-18, 2020
 • Luangruangrong†, W., Kulkasem, P., Rasmequan, S., A., & Chinnasarn, K. (2014). Automatic Exudates Detection in Retinal Images Using Efficient Integrated Approaches. In Proceeding of the Asia-Pacific Signal and Information Processing Association 2014 Annual Summit and Conference (pp. 1-5). Siem Reap : Cambodia.
 • Saelim, A., Rasmequan, S., Kulkasem, P., & Chinnasarn, K. (2013). Migration Planning using Modified Cuckoo Search Algorithm. In Proceeding of the 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (pp. 621-626). Samui: Thailand.
 • M.Eng. (Electronics and Information Sciences) University of Tsukuba, Japan
 • B.Eng. (Electronics and Information Sciences) University of Tsukuba, Japan