ข่าวทั้งหมด

30/06/2022 ขอเชิญชวนคุณครูที่สนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Train The Trainers: Basic Python Programming for Teachers”
30/06/2022 ขอเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องลงทุน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การลงทุนในทรัพย์สินคริปโตแบบนักลงทุนเน้นคุณค่า”
29/06/2022 ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ศิษย์เก่า และบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ในเขตภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “Acceptance Test Driven Development”
29/06/2022 NTT DATA จับมือ มหาวิทยาลัยบูรพา ปั้นบุคลากร COBOL สอดรับตลาดที่กำลังขาดแคลน
29/06/2022 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด
27/06/2022 เปิดรับสมัครเยาวชนระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEED Project ปี 2
25/06/2022 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
22/06/2022 การประชุมบุคลากรครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
22/06/2022 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท Daikin
20/06/2022 ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) (ลงทะเบียนฟรี!!!)
20/06/2022 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล
20/06/2022 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
20/06/2022 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
18/06/2022 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
07/06/2022 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ(หลักสูตรสองภาษา)
06/06/2022 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
02/06/2022 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา (วุฒิปริญญาโท/เอก)
01/06/2022 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท E & H PRECISION (THAILAND) CO., LTD
01/06/2022 กิจกรรม BigCleaningDay จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์
31/05/2022 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”