ข่าวทั้งหมด

19/04/2024 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ
19/04/2024 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2567
12/04/2024 ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2567
11/04/2024 โครงการรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2567
11/04/2024 โครงการค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ OSSD#12
09/04/2024 โครงการสหกิจศึกษา “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลงานสหกิจศึกษา และผลงานโครงงานนิสิต”
06/04/2024 โครงการค่ายฝึกทักษะด้านการเขียนโปรแกรม CS BootupCamp 2024
04/04/2024 โครงการอบรม “บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
02/04/2024 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล ที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2024
02/04/2024 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2567
01/04/2024 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
29/03/2024 โครงการอบรมครูวิทยากรศูนย์คอมพิวเตอร์โอลิมปิค สอวน. ค่าย 1 และพิธีแถลงข่าวเปิดตัว “การใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับการอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิควิชาการ (TOI National Grader)”
29/03/2024 คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รอบที่ 2
28/03/2024 ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานสหกิจศึกษา และผลงานโครงงานนิสิต
20/03/2024 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวแพลตฟอร์มสำหรับการอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ (TOI National Grader)
20/03/2024 Special Lecture : “ Challenges to Compressible and Learnable Image Transformation with Secret Key for Reliable AI ” by Prof. Dr. Hitoshi Kiya
19/03/2024 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
19/03/2024 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้การเป็นผู้ประกอบการ : บริษัท บอร์นทูเดฟ จำกัด
19/03/2024 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้การเป็นผู้ประกอบการ : บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
14/03/2024 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อเรื่อง “Metaverse – เทคโนโลยี อนาคต และเส้นทางอาชีพ”