ข่าวทั้งหมด

19/07/2024 โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) 2024 ครั้งที่ 26
19/07/2024 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาร่วมกับบริษัทคลิกเน็กซ์ จำกัด
12/07/2024 ประชาสัมพันธ์งานเปิดบ้านคณะวิทยาการสารสนเทศ 2567 (Open House Informatics #2024)
12/07/2024 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
12/07/2024 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ
09/07/2024 กิจกรรมแนะนำโครงการ Sakura Science Exchange Program 2024
08/07/2024 พิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตดีเด่นประจำส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
08/07/2024 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 69 ปี 8 กรกฎาคม 2567
08/07/2024 วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี “น้ำใจชายน์… ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน”
08/07/2024 โครงการคัดฝ่าย คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567
05/07/2024 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเติมเต็มความสมบูรณ์รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
05/07/2024 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567
01/07/2024 อาจารย์ และบุคลากร จากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
29/06/2024 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
28/06/2024 รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนนิสิตช่วยงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2567
28/06/2024 โครงการปลุกพลังสร้าง Growth mindset เพื่อความสุขและความสำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัย
27/06/2024 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด
27/06/2024 โครงการอบรมแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx
27/06/2024 กิจกรรมพี่สอนน้องลงทะเบียนและพบอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 67
27/06/2024 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรระดั[หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา