ข่าวทั้งหมด

15/03/2019 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
14/03/2019 การประชุมหารือในการร่วมมือทางวิชาการและอื่นๆ ระหว่างสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กับสมาคม ATCI
12/03/2019 ประชาสัมพันธ์นโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยบูรพา
12/03/2019 นิสิตคว้ารางวัลจากการแข่งขัน Chiangmai HackaTrain 2019
12/03/2019 ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
22/02/2019 ศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต (สัญจร)
18/02/2019 อบรมการวิเคราะห์โครงร่างองค์กรและผลลัพธ์การดำเนิน คณะวิทยาการสารสนเทศ ตามแนวทาง EdPex เพื่อความเป็นเลิศ
16/02/2019 ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา NSC2019 รอบการนำเสนอผลงาน – ภาคตะวันออก
15/02/2019 ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
15/02/2019 ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
15/02/2019 ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
13/02/2019 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program
04/02/2019 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศคว้ารางวัลระดับประเทศจากโครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest
04/02/2019 โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC-2019) รอบนำเสนอผลงาน
29/01/2019 การประชุมวิชาการ KST-2019 @ Novotel Phuket Vintage Park, Phuket
29/01/2019 โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์#3-เทคโนโลยีสาหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
23/01/2019 คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
23/01/2019 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร แบบ AUN-QA เพื่อการพัฒนา
26/12/2018 รับสมัครทุน Global Undergraduate Exchange Program
18/12/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์