Slideshow shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการปล่อยปลาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๕๗
 • โครงการ Informatics Beginning #2014
 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
 • คณะวิทยาการสารสนเทศพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2557
 • โครงการอบรมWork-integrated Learning : WiL
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
 • โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “จากห้องเรียนสู่ตำรา” ครั้งที่ ๒
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา (๘ กรกฏ)

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคการเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ภายใต้โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2557
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มศว
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The First International Complementary Therapy for Cancer and Diseases (1st CTCD)
 • รับสมัครสมาชิกวารสาร JMSAE และเปิดรับต้นฉบับบทความวิจัย
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ I-SEEC 2014
 • รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Visiting Scholar Program และทุน Fulbright Visiting Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2558

 • การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2557
 • ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 พ.ศ.2557
 • ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนวิจัยแบบแข่งขันปีงบประมาณ 2557
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
 • การให้ทุนอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2557
 • ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 • เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 ประเภททุนปกติ
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
 • สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวศึกษาธิการ ประกาสให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 • ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชา

  ปริญญาโท

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

      >>สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
      >>สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ปริญญาเอก

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

      >>สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          

  ข่าวกิจการนิสิต

  RSS งานกิจการนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

  ข่าวเกี่ยวกับการวิจัย

  RSS งานส่งเสริมการวิจัย

  เครือข่ายสังคมออนไลน์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

  facebook twitter YouTube

  DailyMotion

  Informatics Gallery