Slideshow shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาการสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมในการเข้าแข่งขัน ACM-ICPC (ระดับชาติ) ประจำปี ๒๕๕๗
 • โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน 2014 Asia Thailand National On-site
 • คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ประจำปีการศึกษา 2557
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • งานเกษียณอายุราชการ อาจารย์พงษ์วุฒิ ดวงศรี ข้าราชการสังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ
 • คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงานงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา
 • สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
 • กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 • โครงการจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ประเทศไทย ๒๕๕๗ (ACM-ICPC Thailand National Contest 2014) รอบการแข่งขัน Online
 • การรายงานผลการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคการเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัย The 3rd Thailand Bike & Walk Forum: Safety Today is Safety Tomorrow
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ building bridge for Eco-Economics
 • Call for papers : International Conference on Quality Assurance 2014 (ICQA2014)
 • ขอเชิญส่งผลงานในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8: บูรณาการศาสตร์และศิลป์
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 2″
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Request for Proposal – RFP) สำนักงานประกันสังคม
 • ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมการประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป”
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ the 5th GAST Travelling Conference 2014 – IT Security

 • การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2557
 • ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 พ.ศ.2557
 • ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนวิจัยแบบแข่งขันปีงบประมาณ 2557
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
 • การให้ทุนอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2557
 • ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 • เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 ประเภททุนปกติ
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
 • สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวศึกษาธิการ ประกาสให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 • ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชา

  ปริญญาโท

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

      >>สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
      >>สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ปริญญาเอก

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

      >>สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          

  ข่าวกิจการนิสิต

  RSS งานกิจการนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

  ข่าวเกี่ยวกับการวิจัย

  RSS งานส่งเสริมการวิจัย

  เครือข่ายสังคมออนไลน์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

  facebook twitter YouTube

  DailyMotion

  Informatics Gallery