Slideshow shadow


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
 • โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “จากห้องเรียนสู่ตำรา” ครั้งที่ ๒
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา (๘ กรกฏ)
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ศึกษาดูงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 • คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการสารสเทศ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก (BUU & C-IQA DAY)
 • โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
 • โครงการสัมมนา “การพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบัณฑิตในศตวรรษที่ 21”
 • โครงการอบรม “จิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้และการให้คำปรึกษา”
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

 • ขอมอบวารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่
 • เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สมาคมส่งเสริมการวิจัย
 • NIDA-ICCS 2014 Call for Papers NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2014
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาดุสิตาวิชาการ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ขอเชิญเข้าร่วมและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2558
 • ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 31 มหาวิทยาลัยธนบุรี
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 (วทท 40)

 • ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนวิจัยแบบแข่งขันปีงบประมาณ 2557
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
 • การให้ทุนอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2557
 • ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 • เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 ประเภททุนปกติ
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
 • สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวศึกษาธิการ ประกาสให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ของ กฟภ.
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้ารับ “ทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 • ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชา

  ปริญญาโท

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

      >>สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
      >>สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ปริญญาเอก

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

      >>สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          

  ข่าวกิจการนิสิต

  RSS งานกิจการนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

  ข่าวเกี่ยวกับการวิจัย

  RSS งานส่งเสริมการวิจัย

  เครือข่ายสังคมออนไลน์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

  facebook twitter YouTube

  DailyMotion

  Informatics Gallery